Vedtægter -- Løgstør Gym og Fit

§1 – navn og hjemsted

Foreningens navn er Løgstør Gym og Fit. Foreningen er hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune.

§ 2 – Formål Foreningens formål er:

 • at fremme, stimulere og udvikle motionstræning i Løgstør og omegn.
 • at skabe interesse i befolkningen for et bedre fysisk og herigennem psykisk velvære gennem seriøs og saglig undervisning/vejledning.
 • at fremme socialt samvær for alle medlemmer. Foreningen ønsker, at medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen.

§ 3 – Medlemskab af organisationer Foreningen er medlem af følgende forbund:

 • DGI Nordjylland
 • Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger
 • GymDanmark under Danmarks Idrætsforbund
 • Bevæg dig for livet – Foreningsfitness
 • JABU

Foreningen er medlem af Antidoping Danmark, hvilke betyder:

 • at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen
 • at registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne eller nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning og 2 års karantæne fra foreningen uden refundering af medlemsgebyr.

§ 4 – Medlemskab

 1. Alle medlemmer kan optages som vedkender sig nærværende vedtægt. Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelsen have forældres eller værges underskrift.
 2. Kontingentsatser fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 3. Hvis bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt p.t. at optage flere medlemmer som aktive, kan de skrives på venteliste.
 4. Bestyrelsen kan eksludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet har handlet imod foreningens vedtægt og foreningens retningslinjer. Eksklusionen skal vedtages med samme andel af de angivne stemmer som vedtægtsændringer. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
 5. Betales kontingent ikke rettidigt betragtes dette som udmeldelse.

Særlige forhold vedr. medlemskab af fitness:

 • Ved indmeldelse i fitness opkræves der udover kontingent et indmeldelsesgebyr som dækker administration og nøglebrik/adgangskort.
 • Et medlemskab kan sættes i bero mod betaling. Medlemskab kan ikke overdrages til tredje mand eller refunderes.

§ 5 – Kontingent

 1. Alle medlemmer betaler kontingent efter de vedtagne satser. Kontingentet betales forud for den givne periode.

§ 6 – Foreningens ledelse Bestyrelsen er ansvarlig for:

 • At varetage den daglige drift af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen
 • At varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer
 • Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden

§ 7 – Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen og består af 5-7 medlemmer. Det skal tilstræbes at bestyrelsesmedlemmerne er på valg/genvalg skiftevis.
 2. Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen.
 3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance.
 4. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode indsættes suppleant eller der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 5. Når et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, kan bestyrelsen foretage en ny konstituering, der gælder indtil næste generalforsamling.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 12 -delen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 8. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc/underudvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene referer til bestyrelsen og bestyrelsen fastsætter rammer for de enkelte udvalgs handlefrihed.
 9. Bestyrelsen fører protokol over beslutninger på de i foreningen afholdte møder.

§ 8 – Økonomi

 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Revideret regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen samme med budget for det kommende regnskabsår.
 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen.

§ 9 – Tegningsret

 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m.
 2. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening eller en af førnævnte inkl. et bestyrelsesmedlem.
 3. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån over 100.000 kr. kræves der underskrift af flertallet af bestyrelsen.

§ 10 – Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og annonceres med mindst 4 ugers varsel ved opslag i foreningens lokaler og ved direkte mail til det enkelte medlem. Medlemmet er selv ansvarlig for at foreningen har korrekt mail-adresse registreret.
 2. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftlig og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 3. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.
 5. Ved vedtægtsændringer kræves der mindst 23 af de gyldige stemmer for forslaget. Såfremt der ikke opnås 23 flertal for vedtægtsændringen skal forslaget fremsættes på en ekstra ordinær generalforsamling – indkaldt til afholdelse senest 3 uger efter første generalforsamling. Her kan vedtægtsændringerne gennemføres med et simpelt flertal.
 6. Ethvert stemmeberettiget medlem kan forlange, at der skal ske skriftlig afstemning.
 7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 8. Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

§ 11 – Dagsorden

 1. Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
 2. valg af dirigent
 3. valg af stemmetællere
 4. Aflæggelse af beretning
 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 6. Forelæggelse af budget herunder kontingentsatser og indmeldelsesgebyrer 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt

§ 12 – Ekstraordinær generalforsamling

 1. Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 13 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter kravet herom er modtaget. Den skal varsles 14 dage inden med angivelse af begrundet dagsorden.

§ 13 – Regnskab og revision

 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 2. Senest 14 dage før generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorens påtegning.
 3. Foreningens folkevalgte revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.

§ 14 – Opløsning

 1. Foreningens opløsning kan kun vedtages med 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger der afholdes med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum og når mindst 23 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 2. I tilfælde af opløsning af foreningen indstiller bestyrelsen til Vesthimmerlands Kommune, hvad et eventuelt overskud skal anvendes til idet den endelige beslutning tilkommer kommunen. Den endelige beslutning skal dog ligge inden for vedtægtens formålsbestemmelse jf. § 2 og således, at pengene primært skal anvendes til andet idrætsformål i lokalområdet og sekundært til formål der tager sigte på at dygtiggøre Løgstør by og oplands ungdom især på det idrætslige og/eller det kulturelle område.

Vedtaget på generalforsamling i Løgstør Gym og Fit den 28. marts 2017.

Vedtægerne er en forsættelse af tidligere vedtægter i Løgstør Gymnastikforening samt Løgstør Fitness.

Seneste nyheder

Sponsorer

 • Jutlander Bank
 • danrevi

Fitness login